Login Form

ทำเนียบคณะกรรมการ


 

ศูนย์ช่วยเหลือต่างชาติ

 


 

สถิติผู้เข้าชม

005627
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
12
8
12
5569
58
279
5627

Your IP: 35.172.217.40
2019-12-08 03:24

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.)กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า เพื่อให้การคุ้มครองแรงงานมีประสิทธิภาพนั้น กสร. ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการช่วยตรวจแรงงานโดยเชื่อมโยงฐานข้อมูล เพื่อที่จะสามารถแลกเปลี่ยนและตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนายจ้าง แรงงานประมงและเรือประมง มีการเก็บข้อมูลแรงงานต่างด้าว ที่มาทำบัตรประจำตัวแรงงานประมงและได้มีการพัฒนาช่องทางการร้องทุกข์ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ด้านภาษาเพื่อที่จะช่วยเหลือแรงงานให้เข้าถึงสิทธิอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 
โดยมีล่ามภาษาประเทศเพื่อนบ้านและภาษาอังกฤษไว้ให้บริการทางสายด่วน 1546 นอกจากนี้ยังมีการสร้างการรับรู้และตระหนักรู้ ในการอบรม ให้ความรู้ เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ นายจ้าง ลูกจ้างและเครือข่ายการทำงาน มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ อาทิเช่น สื่อวีดีทัศน์ เอกสารแผ่นพับ มัลติมีเดียหลาย ภาษา เช่น ภาษาเมียนมา ภาษาลาว และภาษากัมพูชา
 
โดยการสรุปสาระสำคัญที่ควรรู้ สำหรับนายจ้างและลูกจ้างให้มีช่องทางการรับรู้ด้านสิทธิแรงงาน ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์แก่แรงงานทุกคนและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อให้แรงงานทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
files/culture-aec.pdf   

Language

Home | Contact Us | Maps

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุข(ศคอส) เขตสุขภาพที่9.
เลขที่ 358 (หน้าวัดบูรพ์) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร/โทรสาร 044244089.
E-mail: CFO.KET9@Gmail.com